Rekrutacja – ciąg dalszy

Przypominamy, że w pierwszym etapie rekrutacji do 29 lipca 2022 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku technikum także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku, gdy złożenie zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego w odpowiednim terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od kandydata, należy poinformować o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Druki do pobrania w szkole i poniżej. 1 sierpnia 2022 r. do godziny 14:00 do publicznej wiadomości zostanie podana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Do 2 sierpnia Dolnośląski Kurator Oświaty opublikuje informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Od 2 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. – do godz. 15.00 należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym. Lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości 16 sierpnia 2022 r. Od 17 sierpnia 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku technikum także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Lista przyjętych po zakończeniu postępowania uzupełniającego zostanie ogłoszona 23 sierpnia 2022 r. Do 24 sierpnia 2022 r. Dolnośląski Kurator Oświaty ogłosi informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Wszystkie terminy związane z rekrutacją znajdują się w harmonogramie na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA.