Szkoła

1960
Utworzono Technikum Górnicze, które w pierwotnym założeniu miało kształcić pracowników powstającej w okolicy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Wiele osób mogło znaleźć tam zatrudnienie. Chłopcy, którzy rozpoczynali naukę zawodu w technikum, kończyli ją z tytułem technika górnika.

1964
Utworzono Szkołę Przysposobienia Rolniczego. Swoją siedzibę placówka znalazła w Szkole Podstawowej nr 4, znajdującej się przy ulicy Kościuszki w Zgorzelcu. W szkole istniał tylko jeden kierunek – uczono zawodu rolnika. Kiedy okazało się, że kopalnia będzie ściśle związana z elektrownią, w technikum pojawił się nowy kierunek kształcenia przygotowujący energetyków i elektryków. Tak właśnie dokonało się pierwsze przekształcenie szkoły w Technikum Górniczo– Energetyczne.

1968
Połączono Szkołę Przysposobienia Rolniczego z Technikum Ekonomicznym. Powstała w ten sposób Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Niedługo po tym wydarzeniu zapadła decyzja o utworzeniu warsztatów szkolnych przy ulicy Henrykowskiej. W tym Gospodarstwie Szkolnym oraz Państwowych Gospodarstwach Rolnych różnego typu uczniowie odbywali praktyki. Szkoła górnicza początkowo mieściła się w budynku liceum ogólnokształcącego. Nowa siedziba – obecny budynek – powstawała stopniowo, od 1964 do 1965. W miarę oddawania do użytku kolejnych sal lekcyjnych, pracowni i warsztatów uczniowie przenosili się do placówki znajdującej się przy ulicy Powstańców Śląskich.

1972
Szkoła Rolnicza stała się samodzielną placówką oświatową i otrzymała nową lokalizację w budynku zwanym potocznie „Riviera”, znajdującym się przy ulicy Bohaterów ZWM. W tym czasie utworzono nowe oddziały: 3-letnie technika o profilu rolniczym i ogrodniczym, a także klasy zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoła kształciła coraz więcej uczniów, rozbudowano, więc Gospodarstwo Szkolne przy ulicy Henrykowskiej. Szkoła wzbogaciła się o szklarnie i budynek, w którym prowadzono zajęcia lekcyjne. W następnych latach pojawiły się 5-letnie technika ogrodnicze, zasadnicza szkoła mleczarska. Kształcono późniejszych pracowników przemysłu mięsnego i piekarniczego, a także mechanizatorów maszyn rolniczych. W latach 90. pojawiło się technikum agrobiznesu. Szkoła górnicza ciągle się zmieniała. Powstawały nowe kierunki kształcenia. Uczniowie zdobywali różne zawody przygotowujące pracowników konstrukcyjnych, obsługowych i remontowych w przemyśle górniczym i energetycznym. Młodzi ludzie uczyli się nie tylko teorii. Zajęcia na warsztatach, praktyki zawodowe dobrze przygotowywały do pracy w kopalni, elektrowni i zakładu „Famago”.

2001
Nowa nazwa placówki – Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.

2.09.2009
Nadanie imienia szkole: Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.

2010
1 października 2010 roku – 50. rocznica istnienia szkoły.