OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Serdecznie witamy na www.zszil.pl!
XXXVI OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ - ETAP SZKOLNY
LOGO OWE
W poniedziałek, 25 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się etap szkolny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Do olimpiady przystąpić mogą uczniowie wszystkich klas liceum i technikum zainteresowani tematyką ekologii i ochrony środowiska.

Zgłoszenia przyjmują za pośrednictwem dziennika elektronicznego
p. E. Bochno oraz M. Starzewska do piątku 22 stycznia 2021 r.


W związku z prowadzeniem nauczania w sposób zdalny etap szkolny Olimpiady również odbędzie się w tej formie. Na platformie Teams zostanie stworzona grupa uczniów zgłoszonych do udziału w Olimpiadzie. O godz. 9.50 rozpocznie się spotkanie video, podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z procedurą przeprowadzania olimpiady, a o godz. 10.00 przystąpią do rozwiązywania zadań testowych. Każdy z uczestników jest zobowiązany do pracy przy włączonej kamerze. Na rozwiązanie zadań uczestnicy będą mieli 60 min. Po zakończeniu tego czasu uczestnicy odeślą rozwiązania do nauczyciela.

Czytaj więcej
Ferie w Muzeum
ferie
W ramach tegorocznych „Ferii w Muzeum” przygotowano szereg warsztatów online skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, podczas których będzie można uczestniczyć w niezwykłej podróży w czasie i przestrzeni! Co łączy igloo i kameleona, jak wygląda chasydzkie wesele, jakie sekrety skrywa Stara Biblioteka, jakie trendy panowały w modzie sto lat temu? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedzi podczas warsztatów.
To tylko nieliczne propozycje zajęć przygotowanych przez Muzeum Krakowa. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem „Ferii w Muzeum” dostępnym na stronie:
http://muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/ferie-w-muzeum-on-line

Należy się jednak spieszyć – liczba miejsc na każde warsztaty jest ograniczona.
Gwarancją rezerwacji miejsca jest wniesienie opłaty – decyduje kolejność zakupu biletu (cena biletu na pojedyncze zajęcia wynosi 3 zł od osoby uczestniczącej).
Bilety na warsztaty można nabyć za pośrednictwem strony www.bilety.muzeumkrakowa.pl, najpóźniej godzinę przed danym wydarzeniem.
Matura 2021 - aktualizacja
Matura
Drodzy Maturzyści,
w zakładce MATURA zostały zamieszczone zaktualizowane informacje na temat tegorocznego egzaminu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi - zwłaszcza z informacją o sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego.
Najistotniejsze zmiany to:
Uczniowie i absolwenci, którzy złożyli deklarację maturalną do 22 grudnia 2020r. nie muszą składać nowych deklaracji.
Absolwenci, którzy składają deklarację po 1 stycznia wypełniają nowe druki (druk umieszczony jest w zakładce - druga pozycja "Deklaracja").
1. W roku 2021 nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej.
2. Absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył, i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego.
3. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Wniosek, o którym mowa, absolwent składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja 2021 r. (Załącznik 31)
4. Absolwent, który był zobowiązany do wniesienia opłaty egzaminacyjnej za egzamin ustny i nie będzie do niego przystępował nie wnosi opłaty egzaminacyjnej.
5. W roku 2021 uczeń/absolwent ma prawo zrezygnować z egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jeśli zdający, który złożył już deklarację nie wykreśli przedmiotów dodatkowych, będzie to oznaczało, że zamierza do nich przystąpić.
6. Zmiany w deklaracji uczeń/absolwent może dokonać do 8 lutego.
Wytyczne dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
egzpottw
W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w styczniu 2021 r. zostanie przeprowadzony w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Obowiązkiem każdej osoby przystępującej do egzaminu jest zapoznanie się oraz przestrzeganie wytycznych przeciwepidemicznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w roku 2020 egzaminów zewnętrznych.
Rozwiń "Czytaj więcej", by zapoznać się z pełną treścią.
Życzenia Świąteczne
CHOINKA

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń w Nowym 2021 Roku
życzy
Dyrekcja

Do życzeń dołącza się Kolędujący Górnik

https://www.youtube.com/watch?v=B-IM2wm_YQA
Zmiany w egzaminie maturalnym
Matura
W 2021 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.Podobnie jak w 2020 r. zrezygnowano z części ustnej egzaminu.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
Czas trwania: 170 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
część 2: wypracowanie – 50 pkt.
Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
Czas trwania: 170 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
Czas trwania: 120 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym
Egzamin zawodowy
egzamin
W zakładce EGZAMIN ZAWODOWY zamieszczone zostały wykazy zdających z przypisanymi terminami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji styczeń-luty 2021 r. w obu Formułach, tj.
Formuła 2012: absolwenci szkoły
Formuła 2017: uczniowie klas 4c, 4d, 4k, 4i, 4t

Zakładka zawiera również:
Informatory CKE nt. egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w obu Formułach
Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu
Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa / dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Zakładka EGZAMIN ZAWODOWY
Ostatnie w tym roku zebrania z rodzicami
rodzice
Szanowni Rodzice, informujemy, że 17 grudnia odbędą się ostatnie w tym roku zebrania z rodzicami. Forma zebrań będzie miała taki sam charakter jak ostatnio, czyli będziemy się łączyć online za pośrednictwem aplikacji Teams - z konta Państwa dzieci.
Harmonogram:
17:30 - spotkania z wychowawcami
18:00 - 19:00 - możliwość indywidualnego połączenia się z wybranym nauczycielem.
Podczas spotkań online wskazane jest włączenie kamerki.
Zapraszamy!
Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania
RzPD
Przez wzgląd na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka
zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci
i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon
Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez
profesjonalnych psychologów prowadzony na stronie - https://brpd.gov.pl/sos-czat//.
Dziś Dzień Górnika
dp1
60 lat temu w Zgorzelcu powstało Technikum Górnicze. Od tej pory „Górnik” zaczął wrastać w świadomość ludzi. Istnienie tej szkoły nie wiązało się tylko z uczeniem zawodu i przygotowaniem do pracy. Tu przygotowywano do pracy w konkretnym zawodzie, uczono pracy na określonym stanowisku w konkretnie określonym miejscu. Na przestrzeni lat modyfikowano nazwę szkoły, następowały kolejne zmiany z zakresu kształcenia i typów zawodów, ale to nie zmieniało orientacji potocznej – zawsze był to „Górnik”. W 2009 r. szkole nadano imię Górników i Energetyków Turowa, jego przyjęcie to wielkie zobowiązanie, m.in. wobec kopalni i elektrowni. Wraz z nadaniem szkole imienia jasno określiliśmy jej misję, którą wyrażają słowa Thomasa Dekkera „Od nas zależy, jak wykorzystamy dary ziemi i jaki zostawimy na niej ślad”. Jesteśmy dumni z tego, że nasze Liceum i Technikum noszą imię Górników i Energetyków Turowa, dlatego dziś świętujemy razem z naszym Patronem Szkoły. Z tej okazji przekazujemy wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Wszystkim Barbarom - mnóstwo radości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.
Zebrania z rodzicami
rodzice
Szanowni Rodzice, informujemy, że zebrania z rodzicami w dniu 26 listopada odbędą się online
za pośrednictwem aplikacji Teams - z konta Państwa dzieci.
Harmonogram:
17:30 - spotkania z wychowawcami
18:00 - 19:00 - możliwość indywidualnego połączenia się z wybranym nauczycielem.
Podczas spotkań online wskazane jest włączenie kamerki.
Zapraszamy!