OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas drugich i trzecich: TUTAJ ->
Dla klas czwartych: TUTAJ ->

PO SZKOLE PODSTAWOWE
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->
Dla klas drugich: TUTAJ ->
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
MS DREAMSPARK:
dreamspark logo
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł ''Srebrnej Szkoły 2016''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:

 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Wytyczne dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
egzpottw
Wytyczne dla zdających
Na egzamin należy zgłosić się na min. 35 minut przed godziną jego rozpoczęcia.
Na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu zdający wchodzą do sal egzaminacyjnych.
Zdający zgłaszający się na egzamin posiadają przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
Zdających obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
Na egzamin należy przynieść ze sobą:
na część pisemną - długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
na część praktyczną - długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz pozostałe przybory wymienione w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (http://zszil.pl/dokumenty/ezawodowy/mat%20przyb%20prakt.pdf ).
Szkoła zapewni zdającym kalkulatory proste, które poddawane będą dezynfekcji.
Listy zdających (w podziale na część pisemną i praktyczną egzaminu oraz Formułę 2012 oraz 2017) z przypisanymi terminami egzaminu oraz numerami sal egzaminacyjnych zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY (http://zszil.pl/viewpage.php?page_id=18 ), wywieszone w holu szkoły, a w dniu egzaminu zostaną również umieszczone na drzwiach wejściowych.

Wytyczne przeciwepidemiczne
Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odstęp co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.

Obowiązujące zasady bezpieczeństwa:
 obowiązek zachowywania dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m)
 obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły
 obowiązek zakrywania nosa i ust (maseczka, przyłbica)
 obowiązek przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

Obowiązek zakrywania nosa i ust

 obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych:
• po zajęciu przez zdającego miejsca przy stoliku egzaminacyjnym lub przy stanowisku egzaminacyjnym oraz podczas rozwiązywania zadania egzaminacyjnego
zdający, po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy przestaje być zachowany dystans co najmniej 1,5 m, tj., gdy:
• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez zdającego pytanie lub sprawdzić kodowanie
• wychodzi z sali egzaminacyjnej do toalety
• podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu o modelu w i wk)
• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

Rzeczy osobiste zdających
 zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek
 rzeczy osobiste wniesione na teren szkoły – plecak, torbę, kurtkę, należy pozostawić w szatni w gabinecie nr 18
 zdający mają możliwość wniesienia do sali egzaminacyjnej butelki z wodą, którą należy postawić przy nodze stolika

Korzystanie przez zdających z własnych przyborów:
 konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych oraz pozostałych przyborów wymienionych w komunikacie Dyrektora CKE
 zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie zdających, korzystając z własnego długopisu
 zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
 szkoła zapewni zdającym kalkulatory proste, które poddawane będą dezynfekcji

Korzystanie z przyborów przeznaczonych dla grupy zdających
 W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, ustawiony zostanie dozownik z płynem dezynfekcyjnym.
 Zdający mają obowiązek dezynfekcji rąk przez skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

Pełna treść Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ)w sesji zimowej (styczeń –luty) 2021 r.
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20201216_Przepr_EPKwZ_EZ_COVID.pdf