OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
PROGRAM INTERREG:
Logo Interreg
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

TUTAJ ->str.3
TUTAJ ->str.4
Dla klas czwartych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

Dla klas drugich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
Materiały dla zdających - sesja czerwiec-lipiec 2021 r.
egzpottw
Przypominam podstawowe obowiązki zdających:

Na egzamin należy zgłosić się na min. 45 minut przed godziną jego rozpoczęcia.
Zdający zgłaszający się na egzamin posiadają przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
Zdających obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
Na egzamin należy przynieść ze sobą:
 na część pisemną - długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
 na część praktyczną - długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz pozostałe przybory wymienione w Komunikacie Dyrektora CKE (link) = http://zszil.pl/dokumenty/ezawodowy/mat%20przyb%20prakt.pdf

Szkoła zapewni zdającym kalkulatory proste, które poddawane będą dezynfekcji.

Wytyczne przeciwepidemiczne

Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odstęp co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.

Obowiązujące zasady bezpieczeństwa:
 obowiązek zachowywania dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m)
 obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły
 obowiązek zakrywania nosa i ust (maseczka, przyłbica)
 obowiązek przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

Obowiązek zakrywania nosa i ust
 obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych:
• po zajęciu przez zdającego miejsca przy stoliku egzaminacyjnym lub przy stanowisku egzaminacyjnym oraz podczas rozwiązywania zadania egzaminacyjnego
 zdający, po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy przestaje być zachowany dystans co najmniej 1,5 m, tj., gdy:
• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez zdającego pytanie lub sprawdzić kodowanie
• wychodzi z sali egzaminacyjnej do toalety
• podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu o modelu w i wk)
• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

Rzeczy osobiste zdających
 zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek
 rzeczy osobiste wniesione na teren szkoły – plecak, torbę, kurtkę, należy pozostawić w szatni w gabinecie nr 18
 zdający mają możliwość wniesienia do sali egzaminacyjnej butelki z wodą, którą należy postawić przy nodze stolika

Korzystanie przez zdających z własnych przyborów:
 konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych oraz pozostałych przyborów wymienionych w komunikacie Dyrektora CKE
 zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie zdających, korzystając z własnego długopisu
 zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
 szkoła zapewni zdającym kalkulatory proste, które poddawane będą dezynfekcji

Korzystanie z przyborów przeznaczonych dla grupy zdających
 W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, ustawiony zostanie dozownik z płynem dezynfekcyjnym.
 Zdający mają obowiązek dezynfekcji rąk przez skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.