OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • KLAUZULE INFORMACYJNE
 
PROGRAM INTERREG:
Logo Interreg
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

PO GIMNAZJUM
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

TUTAJ ->str.3
TUTAJ ->str.4
Dla klas czwartych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Dla klas pierwszych: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2

Dla klas drugich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
Dla klas trzecich: TUTAJ ->str.1
TUTAJ ->str.2
TUTAJ ->str.3
 
SZKOŁA PARTNERSKA:
logo SWPS
 
BIP ZSZIL:
 
ZNAK JAKOŚCI

Fundacja Edukacyjna ''Perspektywy'' potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu jest wśród 400 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł ''Brązowej Szkoły 2021''.

 
PROJEKTY

Szkoła korzysta z projektów:
 
SZKOŁA
 
UCZNIOWIE
 
RODZICE
 
NAUCZYCIELE
 
ZAINTERESOWANIA
 
REFORMA EDUKACJI:
logo MEN REF
 
aleklasa.pl
aleklasa.pl
 
WOLONTARIAT


Wolontariat ZSZiL w Zgorzelcu, to bezinteresowne zaangażowanie społeczne szkoły – nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy.

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Wolontariat szkolny jest inicjatywą uczniów, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy, charytatywne i kulturalne.

Cechy wolontariusza:
- dużo optymizmu i chęci do działania;
- motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
- umiejętność gospodarowania czasu;
- odwaga, empatia i otwartość;
- odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
- kultura osobista.

Cele Wolontariatu Szkolnego ZSZiL
1. Niesienie pomocy innym.
2. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem.
3. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.
4. Pokazanie innym, jak można pożytecznie spędzić wolny czas.
5. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.
6. Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.
7. Kształtowanie umiejętności działania w zespole.
8. Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
9. Celem jest wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze charytatywnym oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego.

Regulamin Szkolnego Wolontariatu
1. Każdy uczeń Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych może zostać wolontariuszem.
2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy swojej pracy.
6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
7. Niedostosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy.

Działania Szkolnego Wolontariatu obejmują:
Teren szkoły:
1. Pomoc w lekcjach uczniom słabszym.
2. Akcje tematyczne.

Instytucje, ośrodki, parafia:
1. Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” i „Jutrzenka” w Zgorzelcu
2. Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
3. Parafia św. Bonifacego w Zgorzelcu
4. Dekanat Zgorzelec
5. Urząd Miasta Zgorzelec
6. Starostwo Powiatowe Zgorzelec
7. Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.Wolontariat ZSZiL prowadzi Pani Agnieszka Dworzyńska