REKRUTACJA 2022 / 2023

OFERTA EDUKACYJNA

DLA KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Technikum im. Górników i Energetyków Turowa

Liceum Ogólnokształcące im. Górników i Energetyków Turowa


Rekrutacja odbywa się w sposób elektroniczny:


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • Klasa I z –  oddział zdrowotny

TECHNIKUM

 • Klasa I s – technik ochrony środowiska,
 • Klasa I t – technik organizacji turystyki,
 • Klasa 1o – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Klasa I d – technik elektryk,
 • Klasa I k – technik elektronik,
 • Klasa I i – technik informatyk,
 • Klasa I c – technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO

W Liceum Ogólnokształcącym uczeń realizuje przedmioty ogólnokształcące oraz dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących szkoła umożliwia realizowanie przedmiotów uzupełniających w zależności od zainteresowania  uczniów, określonego oddziału oraz  możliwości edukacyjnych szkoły.

Kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym, którego pozytywny wynik umożliwia kontynuację nauki na uczelniach wyższych.

Klasa Iz – moduł zdrowotny z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii

Każdy z Was może spotkać się z sytuacją zagrożenia życia.
Wiele ofiar wypadków umiera ponieważ świadkowie nie umieją, bądź boją się udzielić pierwszej pomocy. Dlatego nasze liceum proponuje kształcenie w klasie z elementami przygotowania medycznego, aby zapoznać młodzież z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wyćwiczyć podstawowe czynności ratownicze.

Jednocześnie w ramach przedmiotów ogólnokształcących realizowany jest rozszerzony program nauczania biologii
i chemii. W ramach zajęć uzupełniających realizowane będą zajęcia z podstaw ratownictwa, zdrowia publicznego, język migowy, podstawy dietetyki oraz dodatkowe praktyki w zakładach leczniczych i Domach Pomocy Społecznej.
Uczniowie klasy zdrowotnej zapoznają się z specyfiką pracy w różnych zawodach medycznych oraz poznają możliwości podjęcia pracy po ukończeniu tego kierunku.

Co zyskasz kończąc szkołę?!

 • certyfikat pierwszej pomocy,
 • możliwość w dalszej perspektywie zatrudnienia w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej, sanatoriach, SPA itp.
 • ukierunkowanie do kontynuowania nauki z zakresu ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, opieki socjalnej
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • wiedzę i umiejętności pomocne w samorealizacji w ochotniczych służbach ratunkowych tj. OSP, GOPR, WOPR

Warunki, które powinien spełniać kandydat do naszej klasy:

 • musi być odporny na widok krwi i uszkodzenia ciała,
 • musi liczyć się z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z realizacją programu „elementy ratownictwa medycznego” (obozy szkoleniowe, wycieczki, warsztaty, odzież specjalistyczna),
 • być czułym na krzywdę ludzką, być wzorem postaw obywatelskich,
 • być chętnym do działań pomocowych i społecznych (wolontariat),


CHARAKTERYSTYKI ABSOLWENTÓW TECHNIKUM

1. TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Program technikum ochrony środowiska adresowany jest do uczniów o zainteresowaniach  przyrodniczych. W ramach zajęć pobiera się próbki wody i gleby oraz na podstawie samodzielnie przeprowadzanych badań określa się aktualny stan środowiska. Uczniowie poznają również podstawy prawne dotyczące ochrony wód, powietrza, gleby, ochrony przed hałasem oraz ochrony przyrody.

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów- inżynierów ochrony środowiska. Absolwenci Technikum ochrony środowiska mogą kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe.

W ramach  przebudowy warsztatów szkolnych w ZSZiL Zgorzelec powstały dwie nowe pracownie ochrony środowiska (laboratorium i pracownia komputerowa) wyposażone w nowoczesny sprzęt.

8-tygodniowa praktyka zawodowa realizowana w firmach i zakładach pracy umożliwia połączenie wiedzy teoretycznej z cennym doświadczeniem zawodowym. W technikum ochrony środowiska realizowane są przedmioty zawodowe
i ogólnokształcące, w tym przedmioty geografia i język obcy w zwiększonej ilości godzin.

W tym technikum zdobędziesz umiejętności:

 • pobierania próbek środowiskowych,
 • wykonywanie badań stanu środowiska,
 • monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie
 • planowania i wykonywania zadań dotyczących ochrony wód,
 • planowania i wykonywania zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego, wód i gleb,
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz prac dotyczących ochrony gleb

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska będzie  przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:

 • badania stanu środowiska;
 • monitorowania poziomu zanieczyszczeń;
 • oceny jakości powietrza, wody i gleby;
 • planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Firmy, w których absolwenci mogą znaleźć pracę:

 • instytutach naukowo-badawczych;
 • w ośrodkach badań i kontroli jakości środowiska;
 • organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska np. Inspektorat Ochrony Środowiska
  lub oddziałach terenowych;
 • stacjach sanitarno – epidemiologicznych;
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych np. elektrownie, zakłady chemiczne, kosmetyczne, produkujące żywność, materiały budowlane, , straż pożarna itp.;
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • pracowniach ochrony środowiska biur projektowych.

2. TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Zawód technik organizacji turystyki przygotowuje absolwenta
do pracy w branży turystycznej. Absolwent jest profesjonalistą w zakresie organizowania i realizacji imprez turystycznych, rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z turystyką. Słuchacz poznając geografię turystyczną i zasady funkcjonowania biura podróży, zasady organizacji targów, różnorakich imprez i wyjazdów zagranicznych, uczy się fachowego świadczenia usług turystycznych i profesjonalnej obsługi klienta (również w języku angielskim i języku niemieckim). Zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata.

W tym technikum zdobędziesz umiejętności:

 • kompleksowego świadczenia usług turystycznych,
 • organizowania i realizacji imprez turystycznych,
 • rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z podróżą w całym sektorze przemysłu turystycznego
 • ustalania, koordynowania i nadzoru nad realizacji obsługi turystycznej,
 • sporządzania ofert turystycznych w języku polskim i obcym.

Absolwenci kierunku technik organizacji turystyki mają szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w sektorze usług turystycznych tj.:

 • biura podróży i agencje turystyczne,
 • ośrodki informacji turystycznej,
 • organy administracji rządowej i samorządowej zajmujące się organizacją i promocją turystyki,
 • hotele i domy wczasowe,
 • fundacje i stowarzyszenia.

Jako wykwalifikowani pracownicy biur podróży, mogą pracować zarówno przy bezpośredniej obsłudze klienta,
jak i w zapleczu administracyjno-biurowym. Przed absolwentami stoi szeroki wybór stanowisk poczynając
od pracowników/referentów wspomnianych wyżej biur podróży, a także informacji turystycznej, firm transportowych oraz prowadzących sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych. Duży nacisk, który kładziemy na naukę języków obcych
pozwala naszym absolwentom na szukanie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Mogą również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Praktyka zawodowa

Uczeń w toku kształcenia odbywa praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni. Realizowana jest ona 2 razy
po 4 tygodnie w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organizacjach turystycznych itp.

3.TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku więc jest kierunkiem zupełnie nowym. Stanowi on odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te, tym samym, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej.

W szkole działają dwie specjalistyczne pracownie energetyki odnawialnej, które powstały w ramach współpracy z PGE Energia Odnawialna S.A.

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

 • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
 • planowania prac  związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
 • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
 • obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych;
 • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie.

Po ukończeniu tego kierunku możliwe jest podjęcie pracy w: 

 • przedsiębiorstwach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,
 • firmach świadczących usługi z zakresu nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej,
 • w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • w administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii lub
 • możesz założyć własną firmę świadczącą usługi konsultingowe i sprzedażowe w zakresie energetyki odnawialnej.

Praktyka zawodowa:

Uczeń w toku kształcenia odbywa praktykę zawodową  w wymiarze 8 tygodni.

 

4. TECHNIK ELEKTRYK

Wraz ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie i restrukturyzacją polskiej gospodarki, pojawiają się nowe zawody, a zanikają inne, które okazują się być mało użyteczne. Są również takie zawody, które zawsze będą cieszyły się dużą popularnością. Do nich należy TECHNIK ELEKTRYK. Jest to zawód szerokoprofilowy, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie niemal we wszystkich gałęziach gospodarki oraz we wszystkich zakątkach Polski i innych krajów.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk m.in. zapoznają się z zasadami montażu układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczania maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywania pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń; lokalizacji i usuwania uszkodzenia w maszynach, urządzeniach oraz instalacjach elektrycznych.

Od roku szkolnego 2018/19 klasy technikum elektrycznego objęte są patronatem przez PGE na okres 10 lat. W ramach  przebudowy warsztatów szkolnych w ZSZiL Zgorzelec zmodernizowane i doposażone zostały w nowoczesny sprzęt pracownie elektryczne.

Kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów ogólnokształcących (zwiększona ilość godzin z przedmiotów:

 • język obcy i matematyka) oraz przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych.
 • kształcenie praktyczne odbywa się w szkolnych pracowniach specjalistycznych.

Szkoła ma statut Ośrodka Egzaminacyjnego – posiada upoważnienia do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla poszczególnych kwalifikacji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Technicy elektrycy mogą być zatrudnieni między innymi na stanowiskach:

 • mistrzów, technologów, techników laborantów lub techników ds. pomiarów;
 • mistrzów, kierowników zmiany przy montażu, instalowaniu, konserwacji,
 • konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego;
 • obsługi przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych;
 • elektryków dyżurnych;
 • asystentów projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych,
 • specjalistów do spraw kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych.
 • specjalistów ds. sprzedaży branży elektrycznej w handlu detalicznym i hurtowym,

Mogą prowadzić również działalność gospodarczą w branży elektrycznej.

5. TECHNIK ELEKTRONIK

Jest to najbardziej zaawansowany technologicznie kierunek kształcenia w naszej szkole. Przeznaczony jest dla uczniów o „ścisłych umysłach”, którzy interesują się techniką cyfrową. W trakcie kształcenia na tym kierunku uczniowie zapoznają się nie tylko z podstawami elektrotechniki i elektroniki, ale i zagadnieniami z dziedziny telekomunikacji, informatyki, techniki mikroprocesorowej oraz z narzędziami programistycznymi, które umożliwiają projektowanie układów. Uczniowie tego kierunku kształcenia biorą udział w ogólnokrajowych wydarzeniach, m.in. w targach i wystawach sprzętu elektronicznego, teleinformatycznego, a także uczestniczą w „dniach otwartych” uczelni technicznych. Ukończenie kierunku Technik Elektronik gwarantuje uzyskanie odpowiedniego wykształcenia zawodowego pozwalającego na szybkie podjęcie pracy w branży EIT (Elektronika Informatyka Telekomunikacja) lub kontynuowanie nauki na inżynierskich kierunkach studiów wyższych takich jak Elektronika, Robotyka, Mechatronika, Telekomunikacja lub Informatyka.

W ramach  przebudowy warsztatów szkolnych w ZSZiL Zgorzelec zostały zmodernizowane i doposażone w nowoczesny sprzęt pracownie elektroniczne.

Na kierunku Technik Elektronik kształcenie zawodowe odbywa się według nowoczesnego „Modułowego Programu Nauczania” co oznacza realizowanie kolejnych modułów zajęć teoretycznych w ścisłym powiązaniu z  wykonywaniem praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych w pracowni elektronicznej.

W trakcie kształcenia na tym kierunku uczniowie zapoznają się z:

 • techniką cyfrową;
 • zasadami wykorzystania narzędzi programistycznych w projektowaniu układów elektronicznych;
 • zasadami posługiwania się cyfrową techniką pomiarową;
 • zasadami programowania mikrokontrolerów (np. Arduino);
 • zasadami budowy urządzeń i systemów w elektronice, w tym: systemów alarmowych, systemów dozoru technicznego, sieci kablowych CCTV, WLAN, SAT, DVB, sieci telefonii komórkowej GSM;
 • technologiami montażowymi;
 • techniką mikroprocesorową,
 • zasadami programowania sterowników PLC, CNC;

Typowe stanowiska pracy dla Technika Elektronika:

 • w krajowych i zagranicznych firmach branży elektronicznej, telekomunikacyjnej, informatycznej, w których stosowana jest cyfrowa technika pomiarowa;
 • w firmach instalatorskich sieci kablowych, systemów monitoringu, systemów alarmowych;
 • w firmach usługowych dostawców usług internetowych, telewizyjnych, telefonii bezprzewodowej;

W technikum realizowana jest praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni oraz przedmioty zawodowe i ogólnokształcące. W ramach przedmiotów ogólnokształcących uczeń realizuje przedmioty język obcy i matematyka w zwiększonej ilości godzin.

6. TECHNIK INFORMATYK

Komputeryzacja we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu technik informatyk.

Informatyka to obecnie dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Informatyka jest dziedziną nauki zajmującą się technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Współczesny komputer osobisty na trwale zadomowił się na biurkach inżynierów, naukowców i biznesmenów, stając się niezastąpionym narzędziem podnoszącym jakość i wydajność pracy. Coraz częściej gości on również w naszych domach, gdzie wykorzystywany jest głównie do zadań domowych i projektów, ale także do gier i komunikacji międzyludzkiej.

W ramach  przebudowy warsztatów szkolnych w ZSZiL Zgorzelec zmodernizowane i doposażone zostały w nowoczesny sprzęt pracownie informatyczne.

W technikum realizowana jest praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni, 2 razy po 4 tygodnie oraz przedmioty zawodowe i ogólnokształcące. W ramach przedmiotów ogólnokształcących uczeń realizuje przedmiot matematyka i język obcy w zwiększonej ilości godzin.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Typowe stanowiska pracy technika informatyka:

 • instalator i administrator systemów operacyjnych,
 • administrator sieci komputerowych,
 • administrator baz danych,
 • projektant i programista baz danych,
 • instalator i konserwator sprzętu komputerowego,
 • pracownik działu finansowo-księgowego.

7. TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do planowania i realizacji cyfrowych procesów przygotowawczych, projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania, użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych, prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych. Do zadań technika grafiki i poligrafii cyfrowej należy przygotowywanie materiałów do druku. Osoba taka musi dobrze znać się na obsłudze programów graficznych oraz na budowie maszyn drukarskich. Technik ten wykonuje min. komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

W ramach  przebudowy warsztatów szkolnych w ZSZiL Zgorzelec zostały zmodernizowane i doposażone
w nowoczesny sprzęt pracownie graficzne.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni. W ramach przedmiotów ogólnokształcących uczeń realizuje przedmiot matematyka i język obcy w zwiększonej liczbie godzin.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Projektowanie materiałów graficznych;
 • przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;
 • obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
 • prowadzenia procesów drukowania;
 • modelowanie i drukowanie w 3D

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej może być zatrudniony w następujących miejscach pracy na stanowiskach:

 • w firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw,
 • agencjach reklamowych, studiach projektowych, wydawnictwach, drukarniach,
 • we własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.